Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Waasdorp & schraa is gevestigd te Den Dolder en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72000813.

1.2 Waasdorp & schraa is een juristenkantoor. 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle (toekomstige) overeenkomsten tussen waasdorp & schraa  en de opdrachtgever.

1.4 Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van eenieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

1.5 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.6  De door opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing.

2.    Overeenkomsten

2.1  Een overeenkomst met waasdorp & schraa  komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst door waasdorp & schraa retour is ontvangen.

2.2 Waasdorp & schraa  is op geen enkele wijze verplicht tot het verrichten van enige juridische werkzaamheden, welke dan ook, voordat  het overeengekomen voorschotbedrag van opdrachtgever heeft ontvangen.

2.3  Opdrachtgever verstrekt  alle gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan waasdorp & schraa  verstrekte gegevens en informatie.

2.4  Bij het uitvoeren van de opdracht kunnen derden slechts worden ingeschakeld na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Dit geldt evenwel niet voor het inschakelen van de hulp van een deurwaarder voor het verrichten van de noodzakelijke (proces-)handelingen.

2.5 Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

2.6 Mocht in verband met de uitvoering van een opdracht een gerechtelijke procedure worden gevoerd, dan ziet de opdracht en de afgesproken vergoeding enkel toe op een procedure bij de kamer voor kantonzaken van de rechtbank. De opdracht ziet niet toe op een (hoger beroeps) procedure bij de rechtbank civiel, het gerechtshof en de Hoge Raad.

3.    Wijzigen en opzeggen van de overeenkomst

3.1 Bij tussentijdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan  de overeengekomen vergoeding verschuldigd die waasdorp & schraa in rekening had kunnen brengen bij het maximaal te behalen resultaat. 

3.2 Waasdorp & schraa  is te allen tijde gerechtigd, zonder daarmee in gebreke te komen en schadeplichtig te worden, de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

3.3 Waasdorp & schraa zal, om belangenverstrengeling te voorkomen, de overeenkomst in ieder geval opzeggen indien blijkt dat de wederpartij van de opdrachtgever bij ARAG SE is verzekerd voor rechtsbijstand en zijn of haar belangen laat behartigen via deze verzekering, dan wel wanneer de wederpartij gelieerd kan worden aan een onderneming van USG People The Netherlands B.V.

3.4 Indien tussen  waasdorp & schraa en opdrachtgever verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld (waaronder ook wordt verstaan de inhoud van brieven en processtukken) of indien naar het oordeel van waasdorp & schraa  er sprake is van een verstoring van de (vertrouwens)relatie, dan is waasdorp & schraa gerechtigd de overeenkomst direct op te zeggen zonder hierbij schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever.

4.    Vergoeding en kosten

4.1 Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever aan  waasdorp & schraa een vergoeding verschuldigd, vermeerderd met 21% btw. Indien een vergoeding is overeengekomen zonder vermelding van dit btw-percentage, dan wordt geacht te zijn bedoeld dat de vergoeding nog wordt vermeerderd met 21% btw; ongeacht de wijze waarop deze vergoeding is of wordt vastgesteld.

4.2 Reistijd wordt ook aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd wordt tegen 50% van het overeengekomen uurtarief gefactureerd.

4.3 Een samengestelde opgave van de vergoeding verplicht  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven vergoeding. Aanbiedingen en offertes vervallen vijf dagen nadat de aanbieding of offerte is verstrekt.

4.4  Alle vergoedingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief onkosten (zoals reiskosten), exclusief declaraties en facturen van derden die door waasdorp & schraa  zijn ingeschakeld en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege. Alle verschotten komen voor rekening van opdrachtgever, ongeacht de overeengekomen vergoeding. Onder verschotten wordt verstaan kosten die aan derden dienen te worden betaald, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, advocaatkosten en kosten van deskundigen. Deze verschotten dienen door opdrachtgever aan waasdorp & schraa te worden voldaan.

4.5 Verrichte werkzaamheden kunnen maandelijks worden gefactureerd.

4.6 Waasdorp & schraa  heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De opdrachtgever heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening.

4.7 Indien de opdracht een incasso-opdracht betreft, is waasdorp & schraa  te allen tijde gerechtigd deze opdracht aan opdrachtgever terug te geven en/of de opdracht op te zeggen, zonder opgaaf van redenen en zonder schadeplichtig te zijn jegens opdrachtgever.

5.    Betaling

5.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft  waasdorp & schraa het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Waasdorp & schraa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld. De opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

5.3 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen jegens waasdorp & schraa , komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250,- exclusief btw.

5.4  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6.    Reclamatie, verval en verjaring

6.1 Reclamaties over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden.

6.2 Reclamaties over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden.

6.3 Indien waasdorp & schraa de uitoefening van haar rechtspraktijk staakt, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding jegens waasdorp & schraa uiterlijk een jaar na de dag waarop deze uitoefening is gestaakt.

7.    Overmacht

7.1 Indien waasdorp & schraa haar verplichtingen uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van omstandigheden die buiten de macht van waasdorp & schraa liggen en die redelijkerwijs niet aan haar kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat  alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

7.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties en storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die communicatie via internet stagneren, etc.

7.3 Voor zoveel  ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is waasdorp & schraa gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren.

8.    Aansprakelijkheid

8.1  De aansprakelijkheid van waasdorp & schraa is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen bedrag uitbetaalt, is de aansprakelijkheid van waasdorp & schraa beperkt tot een bedrag van € 2.000,- in het desbetreffende geval.

8.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van waasdorp & schraa voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van waasdorp & schraa of haar ondergeschikten.

8.3 Waasdorp & schraa is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij (mede) is uitgegaan van, door of vanwege opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4 Waasdorp & schraa is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door waasdorp & schraa en door opdrachtgever op advies van waasdorp & schraa ingeschakelde derden.

8.5 Waasdorp & schraa is niet aansprakelijk voor schade, bestaande uit stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door waasdorp & schraa.

8.6  Waasdorp & schraa wijst er voor de duidelijkheid op dat het in artikel 8.3 bepaalde ook geldt voor documenten die waasdorp & schraa in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opstelt. Waasdorp & schraa kan en zal nimmer over alle informatie beschikken die van belang is of kan zijn voor het opstellen van voornoemde documenten. Informatie waar waasdorp & schraa niet naar gevraagd heeft, maar die wel van belang blijkt te zijn (geweest), en die waasdorp & schraa niet in de documenten verwerkt heeft, komt voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zich hiervan bewust.

8.7 Waasdorp & schraa heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken dan wel te beperken.

8.8 Opdrachtgever vrijwaart waasdorp & schraa tegen en stelt waasdorp & schraa schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

9.    Slotbepalingen

9.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats en/of zetel heeft.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

9.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 oktober 2018.